وبسایت موسسه خیریه قلب سفید در حال راه اندازی می باشد.

جھت ارتباط با ما و مشاھده فعالیت ھای مجموعه، در شبکه ھای اجتماعی ما را دنبال کنید.

حساب اینستاگرام قلب سفید کانال تلگرام قلب سفید